Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Onderwerp

 1. Opdrachtgever geeft aan blue architect en blue architect aanvaardt van Opdrachtgever de opdracht tot het door medewerkers van blue architect doen uitvoeren van de in de overeenkomst omschreven werkzaamheden.
 2. Blue architect verbindt zich de opgedragen werkzaamheden met zorg uit te voeren.
 3. Blue architect aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de omschrijving of de doeltreffendheid van de opgedragen werkzaamheden.

Artikel 2 - Medewerkers

 1. Blue architect behoudt te allen tijde het recht medewerkers, door haar met de uitvoering van de werkzaamheden belast, door anderen te vervangen, doch kan slechts dan hoger gekwalificeerde medewerkers door lager gekwalificeerde vervangen wanneer de aard van de resterende werkzaamheden zulks duidelijk rechtvaardigt.
 2. Tot een vervanging als voormeld zal blue architect eerst overgaan nadat zij haar voornemen daartoe tenminste dertig dagen tevoren schriftelijk aan Opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt.
 3. Indien opdrachtgever binnen dertig dagen na de aanvang van de werkzaamheden van de bewuste medewerker op goede gronden van oordeel is dat een medewerker de werkzaamheden waarvoor hij te werk is gesteld niet naar behoren vervult, heeft hij het recht schriftelijk en gemotiveerd van blue architect te vorderen dat bedoelde medewerker wordt vervangen door een andere medewerker van dezelfde functiecategorie en zal blue architect daar uiterlijk 30 dagen na kennisgeving aan voldoen zonder gerechtigd te zijn eventuele daaruit resulterende meerkosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 3 - Veiligheid

Blue architect zal zich houden aan de haar naar behoren medegedeelde voorschriften van Opdrachtgever op het gebied van veiligheid en zal haar medewerkers dienovereenkomstig instrueren.

Artikel 4 - Geheimhouding

Blue architect verbindt zich tot geheimhouding van alle in het kader van de overeenkomst omtrent het bedrijf van Opdrachtgever ontvangen gegevens en verplicht zich haar medewerkers een zelfde geheimhoudingsplicht op te laten leggen.

Artikel 5 - Door opdrachtgever beschikbaar te stellen faciliteiten

Opdrachtgever is verplicht de met de uitvoering van de werkzaamheden belaste medewerkers de adequate werkruimte en de informatie en technische hulpmiddelen nodig voor de juiste uitvoering van de werkzaamheden ter beschikking te stellen.

Artikel 6 - Rechten van industriële of intellectuele eigendom

Tenzij contractueel anders is overeengekomen bij de totstandkoming van de dienstverleningsovereenkomst, zullen indien de door blue architect verrichte werkzaamheden leiden tot het tot stand komen van computerprogramma’s of andere werken ten aanzien waarvan auteursrechten of andere rechten van industriële of intellectuele eigendom geldend gemaakt kunnen worden, blue architect die rechten respectievelijk haar aandeel daarin aan Opdrachtgever overdragen nadat deze alle in verband met de opdracht aan blue architect verschuldigde bedragen heeft voldaan, doch onverlet het recht van blue architect haar kennis en ervaring als door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen voor andere doeleinden aan te wenden.

Artikel 7 - Prijzen en facturen

 1. Wegens de volgens de overeenkomst verrichte werkzaamheden zal Opdrachtgever aan blue architect verschuldigd zijn vergoedingen voor ieder door de medewerkers aan die werkzaamheden besteed uur volgens de navolgende bepalingen.
 2. De werkzaamheden zullen worden doorberekend tegen (1) hetzij een vastgestelde totaalprijs, (2) hetzij tegen een dagtarief (= 8 werkuren) of uurtarief, e.e.a. zoals aan ommezijde is vastgelegd. In het geval de overeenkomst gebaseerd is op het dagtarief, zal bij werkzaamheden op een gedeelte van de dag steeds minimaal een halve dag in rekening worden gebracht. De tarieven zijn exclusief reis- en verblijfskosten vergoeding en BTW.
 3. Tarieven gelden voor werkzaamheden gedurende kantooruren (uren tussen 8.30 en 17.00) op werkdagen (kalenderdagen, behoudens weekeinden en algemeen erkende feestdagen, waarop werkzaamheden zullen worden verricht). Indien op verzoek van Opdrachtgever buiten kantooruren werkzaamheden worden verricht zal een contractueel nader te bepalen toeslag op het tarief in rekening worden gebracht.
 4. Daar waar in de overeenkomst sprake is van variabele kosten, zullen die op basis van nacalculatie achteraf in rekening worden gebracht.
 5. Indien de uitvoering van de overeenkomst het noodzakelijk maakt dat medewerker reist, zal een vaste reiskosten vergoeding in rekening gebracht worden. Indien de reistijd meer dan twee uur bedraagt, zullen de uren boven de twee uur reistijd aan Opdrachtgever worden doorberekend en in mindering komen op het aantal effectieve werkuren per dag.
 6. Indien een medewerker door blue architect wordt gepromoveerd naar een hogere functiecategorie, zal voor die medewerker het met die hogere functiecategorie corresponderende uurtarief van toepassing worden met ingang van de eerste dag van de maand waarop ten minste drie maanden zijn verstreken sedert blue architect Opdrachtgever schriftelijk van de promotie en de tariefconsequenties daarvan in kennis heeft gesteld.
 7. Lid 6 is niet van toepassing indien Opdrachtgever binnen twee weken na ontvangst van voormelde kennisgeving schriftelijk aan blue architect heeft bericht de voorkeur te geven aan vervanging van de betrokken medewerker door een van dezelfde functiecategorie als die welke die medewerker tevoren had.
 8. Voormelde tarieven kunnen door blue architect ten hoogste eenmaal per half jaar worden gewijzigd door toezending aan Opdrachtgever van een nieuwe tarievenlijst ten minste een maand voor de datum met ingang waarvan die van toepassing zal worden.
 9. Op de laatste werkdag van iedere maand zullen de medewerkers aan Opdrachtgever aan de hand van tijdstaten opgave doen van de door hen in die maand aan de opdracht bestede uren en op verzoek van Opdrachtgever gemaakte kosten.
 10. Die tijdstaten zullen terstond na ontvangst door Opdrachtgever schriftelijk worden gecontroleerd en goedgekeurd of met opgaaf van redenen afgekeurd en aan de betrokken medewerkers worden teruggegeven.
 11. Onverminderd het recht van blue architect om op andere wijze bewijs te leveren van de door de betrokken medewerkers bestede uren en gemaakte kosten zal blue architect op basis van die tijdstaten haar facturen opmaken en aan Opdrachtgever toezenden.
 12. Alle facturen van blue architect dienen uiterlijk 14 (realiteit is naders: ik heb derhalve 30 dagen)dagen na verzending voldaan te zijn. Bij overschrijding van die termijn is blue architect gerechtigd rente van 1% per maand in rekening te brengen.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van blue architect is beperkt tot hetgeen in dit artikel 8 is bepaald.
 2. Voor tekortkomingen voorvallend binnen een rechtsverhouding waarop deze voorwaarden van toepassing zijn (daaronder begrepen eventuele onrechtmatige daad) aanvaardt blue architect de volgende aansprakelijkheid. De aansprakelijkheid voor tekortkomingen is beperkt tot de geldelijke schade als gevolg van dood, lichamelijk letsel of waardevermindering wegens zaaksbeschadiging en wel tot een bedrag van ten hoogste vierhonderddrie-envijftig duizend euro (€ 453.000,=) per gebeurtenis of samenhangende reeks van gebeurtenissen. Deze aansprakelijkheid geldt slechts voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door aantoonbare schuld, te wijten aan blue architect of aan personen voor wie blue architect aansprakelijk is.
 3. Iedere verdere aansprakelijkheid ter zake van tekortkomingen of gebreken is uitgesloten (bv. bedrijfsgevolgschade zoals financiële of commerciële verliezen).

Artikel 9 - Duur en beëindiging

 1. De overeenkomst duurt voort tot aan de aan ommezijde genoemde einddatum.
 2. Zij kan evenwel per aangetekende brief met onmiddellijke ingang door een van beide partijen beëindigd worden indien:
  1. de andere partij surséance van betaling heeft aangevraagd,
  2. een verzoek tot faillietverklaring van de andere partij is ingediend of
  3. de andere partij enige bepaling van deze overeenkomst heeft overtreden en die overtreding niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkende sommatie heeft hersteld.
 3. De overeenkomst kan voorts, doch slechts ten aanzien van de medewerkers voor wie die nieuwe tarievenlijst geldt, door Opdrachtgever met inachtneming van een termijn van ten minste dertig dagen worden opgezegd tegen de datum per welke blue architect conform artikel 7 lid 8 een nieuwe tarievenlijst van toepassing verklaart.

Artikel 10 - Gehele overeenkomst

 1. De overeenkomst treedt in de plaats van alle omtrent het onderwerp daarvan tevoren mondeling of schriftelijk tussen partijen gemaakte afspraken.
 2. Wijzigingen van de overeenkomst binden partijen eerst nadat ze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen bevoegdelijk zijn ondertekend.
 3. Op alle verbintenissen tussen blue architect en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Download hier de Algemene voorwaarden.